Program wyborczy

Szanowni Państwo,

ostatnie lata to czas dynamicznego i zrównoważonego rozwoju całego województwa, w tym Torunia, Chełmna i Chełmży, jak i okalających te miasta powiatów. Najważniejsze jest jednak to, że poprawia się jakość życia wszystkich mieszkańców, a jednocześnie stajemy się społeczeństwem coraz bardziej solidarnym, troszczącym się o osoby starsze, niesamodzielne, wymagające opieki lub wsparcia. Nie byłoby jednak żadnych zmian na lepsze, gdyby nie zaangażowanie i praca wszystkich mieszkańców naszych miast i wsi. Tylko szukając tego co łączy, a nie dzieli, można budować wspólne dobro jakim jest nasza mała i ta wielka Ojczyzna.

Mój program wyborczy powstał z oczekiwań i postulatów naszych mieszkańców. Stawia człowieka w centrum uwagi, aby poprawiać jakość życia i pomagać najbardziej potrzebującym.

Dlatego proponuję:
 • Udostępnić dla wszystkich chętnych najstarszych mieszkańców regionu domy i kluby dla seniorów.
 • Poprawić dostępność i jakość opieki długoterminowej, ośrodków wsparcia dla osób niesamodzielnych, ich rodzin i opiekunów, opieki domowej, teleopieki - tzw. opaski życia.
 • Zlikwidować kolejki do wojewódzkiej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 • Przekazać mieszkańcom e-kartę umożliwiającą internetowy dostęp do wyników badań medycznych.
 • Zakończyć realizację największego w Polsce wojewódzkiego programu modernizacji i budowy szpitali pod nazwą „Medyczny Pakiet Stulecia”.
 • Do 2025 roku zmodernizować wszystkie drogi wojewódzkie i powiatowe oraz większość gminnych, a także zbudować obwodnice Chełmży i Lisewa.
 • Odblokować wjazdy do Torunia: ze strony Lubicza i Grębocina poprzez skierowanie ruchu drogą S10, prowadzącą z Lipna do projektowanej przeprawy mostowej ze stopniem wodnym w Siarzewie w kierunku Odolion na autostradzie A1 oraz poprzez budowę północnej obwodnicy miasta Torunia od węzła Turzno do Łysomic do drogi krajowej nr 91, dając tym samym nowe impulsy rozwojowe dla strefy gospodarczej w Łysomicach.
 • Zrealizować nową infrastrukturę przystankową park & ride na trasie kolejowej Toruń – Lipno wraz z nową siatką połączeń.
 • Dla przedsiębiorców i samorządów utworzyć trwały instrument finansowy: samorządowy Kujawsko-Pomorski Bank Inwestycyjny i Rozwoju.
 • W ramach nowego budżetu funduszy UE zapewnić możliwość finansowego wsparcia dla spółdzielni mieszkaniowych z przeznaczeniem na montaż wind w budynkach wielorodzinnych.
 • Zwiększyć środki na fundusz stypendialny dla uczniów i studentów z naszego regionu.
 • Kontynuować realizację Wojewódzkiego Programu Konserwacji Zabytków oraz programy rewitalizacji wsi i miast.
 • Zapewnić dalsze finansowe wsparcie dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowych samochodów ratowniczych, sprzętu i szkolenia.
 • Rozwijać sieć nowych ścieżek rowerowych.
 • Przeznaczyć kolejne miliony euro na rozwój naszych uczelni wyższych, badania i innowacyjne projekty przedsiębiorców.
 • Wdrożyć regionalny program antysmogowy, ochrony krajobrazu i siedlisk, budowy przydomowych odnawialnych źródeł energii.
 • Wzmocnić aktywność obywatelską poprzez większe jak dotąd wsparcie działalności Lokalnych Grup Działania.
 • Przeznaczyć kolejne środki na modernizację i budowę obiektów użyteczności publicznej, w szczególności szkół, przedszkoli, żłobków i domów kultury.
 • Dla Chełmna i Chełmży opracować wraz z władzami miast programy rozwoju gospodarczego, kulturalnego i sportowego, przeznaczając na ich realizację wydzielone środki unijne.
 • Rozszerzyć wsparcie w zakresie domowej opieki żłobkowej.
 • Kontynuować wsparcie dla budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej m.in. mini-boisk i siłowni zewnętrznych.
 • Dokończyć realizację czterech projektów inwestycyjnych w Toruniu: przebudowy i renowacji Pałacu Dąbskich, adaptacji Kinoteatru Grunwald na potrzeby dużej sceny Teatru Muzycznego i budynków młynów Richtera na potrzeby Wojewódzkiego Domu Kultury, filii Książnicy Kopernikańskiej i Galerii Twórczości Dziecka.
 • Przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu utworzyć zajmujący się promocją województwa Dom Kujaw i Pomorza.
Głęboko wierzę w to, że razem możemy zrobić wiele i dzięki temu zmieniać nasze otoczenie i życie na lepsze. Dlatego proszę o Państwa poparcie w nadchodzących wyborach do Sejmiku Województwa. Każdy oddany na mnie głos przyjmę jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszego wspólnego jutra.

Strona sfinansowana przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska